Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2013

puertorico
5776 88bd 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaimNOTyourBITCH imNOTyourBITCH
puertorico
0734 e823

Victoria's angels
Reposted fromleksa leksa viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
0407 03e7
Reposted frommariola mariola viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
0176 9064
Reposted fromhaley haley viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
3341 8a0c
Reposted fromPjbbbv Pjbbbv viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
6032 8a91 500
Reposted frompl pl viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
6174 b5e0
Reposted fromskatrix skatrix viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
8480 aeaf 500
Reposted fromnirvitii nirvitii viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
puertorico
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.

— takie tam obawy
puertorico
puertorico
9354 075a
Reposted fromohshit ohshit viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
Obrączka ślubna jest zakładana na serdeczny palec lewej ręki, ponieważ to jedyny palec, którego żyła jest bezpośrednio połączona z sercem.
— A czy wiesz, że .. ?
puertorico
Reposted fromdontstoploving dontstoploving via100suns 100suns
puertorico
9583 c838
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth viainsidemyhell insidemyhell
7634 17c6
Reposted fromamatore amatore viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
6105 336d
Reposted fromursa-major ursa-major viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
7530 70ab
puertorico
Głównym problemem świata jest to, że większość ludzi jest o kilka drinków do tyłu.
— Humphrey Bogart
Reposted fromolewka olewka viainsidemyhell insidemyhell
puertorico
8853 fa95
Reposted fromidzsobie idzsobie viainsidemyhell insidemyhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl